Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v tomto internetovém obchodě


 

1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 

Zde uvedené obchodní podmínky vymezují práva a povinnosti smluvních stran pro nákup v internetovém obchodě www.motech.cz (dále v textu jen „obchodní podmínky“). Jedná se tedy především o práva a povinnosti mezi firmou Petr Goj, IČ: 41372379, se sídlem Lhotka 630, 783 14, Bohuňovice, provozovna Chválkovická 45, 772 00, Olomouc jako prodávajícím na straně jedné a kupujícím (zákazník, spotřebitel) internetového obchodu www.motech.cz na straně druhé.

 Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Vztahy neupravené obchodními podmínkami  se řídí občanským zákoníkem č.89/2012 Sb. a zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb., vše ve znění novel.

 

2) OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB

 

Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí nákupního košíku, telefonu, e-mailu, či písemně na naši adrese.

Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Rozměry, hmotnost, výkony, kapacita a ostatní údaje uvedené na našich stránkách, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údajů výrobců. V případě nesrovnalostí Vás samozřejmě budeme kontaktovat.

Zavazujeme se, že kupujícím budeme dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky a zároveň řádně vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních servisních středisek je-li to pro daný druh zboží obvyklé.

Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva vzniká následně samotným dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo k vzniku smlouvy potvrzením objednávky nejlépe osobně nebo telefonicky a úhradu finanční zálohy kupujícím.

V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu, má naše firma právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění si vyhrazujeme i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu. O změnách bude kupující včas informován.

 

 

3) POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

 

Potvrzení objednávky Vám zašleme e-mailem.O odeslání zásilky budete taktéž informováni e-mailem který bude obsahovat i číslo zásilky přepravce. V případě nejasností nebo problému s dodáním zboží Vás budeme kontaktovat e-mailem nebo telefonicky.

 

4) ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

 

Každou objednávku můžete do 24 hodin zrušit a to telefonicky, či e-mailem a to bez udání důvodu. Stačí uvést jméno, e-mail a popis objednaného zboží či služby. Toto platí pouze u objednávky která ještě nebyla expedována.

 

5) ZPŮSOBY PLATBY A DOPRAVY

 

Platbu je možno uskutečnit hotově při osobním převzetí, předem na účet bankovním převodem nebo dobírkou při dodání dopravcem. Objednané zboží vám zašleme jako dobírkový balík nebo v případě platby převodem jako balík. V případě osobního odběru Vás budeme informovat o možnosti vyzvednutí telefonicky nebo emailem. Při objednávce zboží za více než 4.000,- Kč je doprava zdarma. O způsobu dopravy v tomto případě Vás budeme informovat. Ceny dopravy jsou následující: PPL balík: 130 Kč, PPL balík na Slovensko: 300Kč. V případě platby na dobírku se přičítá doběrečné 36Kč u všech druhů dopravy. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

 

6) DODACÍ LHŮTA

 

Zboží které je objednáno v pracovní den do 12:00 hod a je skladem odesíláme ještě tento den, jinak další následující pracovní den. Obvyklá dodací lhůta u zboží co není skladem je 2-10 dnů, není-li uvedeno jinak. V případě, že některé zboží není skladem a dodací lhůta je delší budeme Vás neprodleně kontaktovat s určením termínu.

 

7) VÝMĚNA ZBOŽÍ

 

V případě potřeby Vám zboží vyměníme za jiný druh. Zboží stačí zaslat balíkem (ne na dobírku) na naši adresu.

 

8) ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

Kupující, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti má právo podle § 1829 odst. 1 zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme vás o dodržení níže uvedených podmínek. Při jejich splnění vám bude vrácena uhrazená částka včetně nákladů na dodání:

a) Při vrácení zboží jde úhrada nákladů na přepravu zpět k prodávajícímu na účet kupujícího.

b) Kupujícímu doporučujeme zboží vrátit nejlépe v původním obalu popřípadě v jiném vhodném obalu, který zabezpečí zboží proti poškození při přepravě.

c) Zboží je možno vrátit, ale bude ze strany prodávajícího požadována náhrada škody v případě snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Vyčíslení proběhne po vrácení zboží prodávajícímu.

d) Kupující zboží zašle nejlépe doporučeně bez dobírky a pojištěné, jelikož prodávající neručí za jeho případnou ztrátu nebo poškození při přepravě zpět.

e) Formulář pro odstoupení od smlouvy:

--------------------------------------------

 Odesílatel:

Jméno a příjmení:

Bydliště:

(případně e-mail, tel. číslo):

Adresát:

Prodávající: (jméno a příjmení/obchodní firma)

IČ:

Se sídlem:

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

Dne ………. jsem si na Vašich internetových stránkách www.motech.cz objednal zboží ……….., číslo objednávky …………, v hodnotě …..….. Kč. Objednané zboží jsem obdržel dne ………..

Na základě ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a odstupuji od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu, která se týká výše uvedeného zboží, jež Vám s tímto dopisem zasílám zpět, a zároveň Vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši ………. Kč a ……… Kč za dopravu na můj bankovní účet číslo …………. nejpozději do 14 dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

V ………. dne ……….

Jméno a příjmení kupujícího

(podpis)

--------------------------------------------

f) Vyplněný formulář pro odstoupení od smlouvy odešlete mailem na adresu obchod@motech.cz nebo poštou nejlépe na adresu provozovny: Mototechnika, Petr Goj, Chválkovická 45, 772 00 Olomouc

g) Ve smyslu ustanovení § 1832 odst. 1 vrátí prodávající kupujícímu všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.

 

 

9) REKLAMACE A ZÁRUKA

Není-li v on-line katalogu na webových stránkách www.motech.cz uvedeno u daného produktu jinak, je záruční doba na produkty všech značek 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet od předání věci spotřebiteli či kupujícímu.

Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem v obsluze, mechanickým poškozením nebo opotřebením, živelnými pohromami jako například úderem blesku či jiným atmosférickým výbojem, ohněm či vodou. Záruka se nevztahuje na zboží mechanicky poškozené za předpokladu, že toto poškození je důvodem reklamované vady a zároveň prodávající není za toto poškození odpovědný. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení.

Dále se reklamace řídí ve smyslu ustanovení § 19 odst 1 zákona č. 634/1992 Sb.

S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba, je prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

Práva z vadného plnění - reklamaci uplatňuje kupující u prodávajícího nejlépe na adrese provozovny: Chválkovická 45, Olomouc, 772 00 nebo písemně případně elektronicky na email obchod@motech.cz Zboží doručte nebo zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na adresu provozovny. Do zásilky nebo zprávy uveďte důvod reklamace.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.

 

Vyřízení reklamace se dále řídí dle § 2106 odst 1,2 zákona č. 89/2012 Sb.

(1) Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo

a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

b) na odstranění vady opravou věci,

c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

d) odstoupit od smlouvy.

(2) Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

 

 

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 12000 Praha 2, IČ: 00020869, internetová adresa http://www.coi.cz

 

 

10) OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

 

Provozovatel stránek www.motech.cz zaručuje všem návštěvníkům těchto stránek ochranu a zabezpečení jejich osobních údajů ve smyslu platné státní legislativy a Nařízení Evropského parlamentu a Rady číslo 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zároveň se zavazuje, že osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně, výjimku tvoří pouze údaje poskytnuté přepravci pro doručení zásilky.


 Zákony a předpisy:

zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
zák.č. 634/1992 Sb.,o ochraně spotřebitele

zpět
Vaše IP adresa je: 34.236.191.0
Copyright © 2024 www.motech.cz